Untitled Document
 
Register | Log In 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

SAFETY SHOES CO., LTD.

318/10-22 SoiSukhumvit 22
(Sainamtip),Sukhumvit Road.,
KwaengKlongtoey,
Khet Klongtoey, Bangkok 10110
Thailand

Tel.  (662) 259-0320-3,
          (662) 259-2680-3
Fax.  (662) 259-7504,
          (662) 259-5268

Web Site :


www.thaisafetyshoes.com
www.charoensin.co.th

E-mail :
pangolin@charoensin.co.th
 
หลั??ารเลือ????ถุ?มือ ???ร??า?อุตสาห?รรม  | หลั??าร??? ?ละดู?ลอุ??รณ?ลดเสีย? | ??ิด?อ?อุ??รณ???อ??ั??ารหาย?? ?ละ?ารทำ?วามสะอาด | หลั??ารเลือ????อุ??รณ???อ??ั???ห??า?ละดว?ตา  | ??อ?วร??ิ?ัติ???าร???หมว??ิรภัย ?ละ?าร?ำรุ?รั?ษา | ??อ??ิ?ัติเ?ี?ยว?ั??าร???อุ??รณ???อ??ั??ารต??า?ที? | วิ?ี?ารดู?ลรั?ษารอ?เท?า?ิรภัย | อุ??รณ???อ??ั?ศีรษะ
 
Show as single page

?ระเภท?อ??าร?าดเ???ที?เ?ิด?ั?มือ?ละ?ิ?ว

?าร?าดเ???ที?มือ หรือ?ิ?ว มี?อ?าสเ?ิด?ึ???ด???หลายลั?ษณะ ?ดยที?เ?ิด??อยที?สุด???ือ ?าร?าดเ????า??าร?ด?รั??าด??ล ?าร?าดเ???อั?เ????ลมา?า??ารสัม?ัสสาร?ิษ หรือ?วามร?อ? ?ละ?าร?าดเ???ที?เ?ิด?ั??ระดู? ??อต?อ

?าร?าดเ????า??าร?ด?รั??าด??ล (Traumatic Injuries)

?าด??ลที??ด?รั?มั?เ?ิด?า??ารทำ?า? หรือ???เ?รื?อ?มือ?ดย?าด?วามระมัดระวั? มือ ?ละ?ิ?วอา?ถู?ตัด ถู?ทั? หรือถู?เ?าะ ?ละ?รณีเลวร?ายที?สุด???ือ?ารถู?ตัดมือ หรือ?ิ?ว???าด ทั???ี??ารถู??าด หรือถู?ตัด อา???อ?ห?เ?ิด?ั?หา?ห??ตามมา หา?ถู?ตัดที?เส???ระสาท หรือเส??เอ?? หรือมีเศษวัตถุเ??า??ติด???าด??ล ??อา?ทำ?ห?เ?ิด?ารติดเ?ื?อ?ด?

?ารถู?เ?าะ อา?เ?ิด?ึ???า?เศษวัสดุมี?มที??ระเด??มา?ด? หรือถู?ส?ว?ที?มี?วาม?หลม?ม?อ?เ?รื?อ?มือเ?รื?อ??ั?รเ?าะ???ด?รั??าด??ล ทั???ี??ารถู?เ?าะอา?ทำ?ห??ิวห?ั? เส??เอ?? ตลอด???ระดู? ?ด?รั??วามเสียหาย ?ละยั?เสี?ย?ต?อ?ารติดเ?ื?อ?ด???ายด?วย

 ?าร?าดเ???ที?เ?ิด?า??ารสัม?ัส (Contact injuries)

?าร?าดเ???ลั?ษณะ?ี?มี?ลมา?า??ารสัม?ัสเ??า?ั?สารทำละลาย, ?รด, ?อ?เหลวติด?? ตลอด??วัสดุอื?? ? ที?สามารถเ?า?หม??ิวห?ั??ด? ทั???ี?หา?เ???สารเ?มี??อา?ทำ?ห?เ?ิด?ารตอ?ส?อ?ทา??ร?ทา??ิวห?ั???ทั?ที เ??? อา?าร?ั? เ?ิด??ล?ุ?อ? หรือหา?เ????ารสัม?ัสวัตถุที?มี?วามร?อ?สู? หรือเย???ัด ???ะ?ด?รั??าร?าดเ????ด?

?าร?าดเ????ึ??เ?ิด?ล?ารสะสม (Carpal tunnel syndrome)

เ???อา?าร?วดที?มือ ?ละ?ิ?ว เ?ื?อ??า??ารถู??ร??ด??เส???ระสาท อั?เ?ื?อ?มา?า??ารเ?ลื?อ??หวมือ ?ละ?ิ?ว??ำ ? ?ุดเดิมเ???เวลา?า? ? อา?ารที??สด?ออ??ี?อา?ทำ?ห??ม?สามารถ?ยั?มือ ?ละ?ิ?ว?ด?เ???เวลา?า? รวมทั??อา?ารที??สด?ออ?ว?า?ู???ิ?ัติ?า?รู?สึ??ิด??ติ เ??? อา?าร?วม, อา?าร?า?ริเวณมือ ?ละ?ิ?ว ?ละอา?ารมึ??? ตาลาย

 

?าร??อ??ั?อั?ตรายที?เ?ิด?ั?มือ?ละ?ิ?ว

???ระ?ว??ารทำ?า??อ??ร??า?อุตสาห?รรม ?ารสัม?ัส??า?ะมี?อ?าสสู?ที?สุดที??ะทำ?ห??ด?รั?อั?ตราย หรือ?าดเ???มา?ที?สุด เ?ราะเรา?ะต?อ????มือทำ?า? ?ม?ว?า?ะต?อ?หยิ??ั??ิ???า? หรือ?ว??ุมเ?รื?อ??ั?ร ?ละอั?ตรายที?เ?ิด?า??ารสัม?ัส???ด???? ?ารสัม?ัสสารเ?มี/?อ?เหลวที?เ????ิษ, ?ารสัม?ัส?ั??วามร?อ?สู?, ?ารถู?เ?รื?อ??ั?รห?ี?/ทั? หรือตัด, ?ารสัม?ัส?ั??ระ?ส????า?ร?สู? ?ละ?ารสัม?ัส?ั?รั?สีที?เ????ิษ เ???ต?? ???ั??ต???อ?หลั??ารด?า??วาม?ลอดภัย???ือ ?ารหลี?เลี?ย??ุด หรือ?ริเวณที?อา???อ?ห?เ?ิดอั?ตรายต?า? ? ?ี?

?ารเรีย?รู?เ?ื?อ?าร??อ??ั?มือ ?ละ?ิ?ว?ห??ลอดภัย?า??ารทำ?า? ?ึ?เ???สิ??ที??ู???ิ?ัติ?า??วร?ห??วามส??? ทั???ี?มี??วทา?สำ?ั? 5 อย?า?เ?ื?อ?าร??อ??ั?อั?ตรายที?อา?เ?ิด?ึ???า??ารสัม?ัสด?วยมือ ดั??ี?

1. ?าร?ว??ุมทา?วิศว?รรม : อุ??รณ???อ??ั? อย?า?เ??? ????ั??เ?รื?อ??ั?ร หรือ?ระ???ิรภัย ถือเ???วิ?ี?าร??อ??ั?ทา?วิศว?รรม ?ละเ????าร??อ??ั??ั???ร? เ?ราะอั?ตรายมั?เ?ิด?ึ??ที??ุด??ิ?ัติ?า?ห??าเ?รื?อ??ั?ร ย?ตัวอย?า?เ???

- ?ารสัม?ัสส?ว?มี?ม?อ?เ?รื?อ??ั?ร เ??? เ?รื?อ?ตัดด?วย??เลื?อย, เ?รื?อ?เ?าะ หรือสเ??ด?ลหะ?า?เ?รื?อ??ลึ? เ???ต??

- ?ารถู?เ?รื?อ??ั?ม เ?รื?อ?ตอ? ห?ี?ทั?มือ ?ิ?ว ด?วย?ร??ดสู?

- ?ารสัม?ัสเ??า?ั? เ?ลา หรือ???หมุ??ึ???ำลั?หมุ?อยู?ด?วย?วามเร?วสู?

- ?ารสัม?ัสเ??า?ั?เ?รื?อ??ั?รที?มีอุณหภูมิสู??ณะทำ?า? เ??? เ?รื?อ??ั?ร?อ??ำ, หม?อต?ม?วามดั?สู? หรือวาล?ว?อ??ำ?วามดั?สู? เ???ต??

อุ??รณ???อ??ั??วร?ด?รั??ารติดตั??ที?เ?รื?อ??ั?ร ???ุดที?มือ?อ??ู???ิ?ัติ?า?มี?อ?าส?ะ??สัม?ัส?ด? หรือส?ว??อ?เ?รื?อ??ั?รอา?เ?ลื?อ?ที?มา?ด??ด? ??ทำ?อ?เดียว?ั? ?ารออ????อุ??รณ???อ??ั???ต?อ???????ด?ว?า?ะ?ม?มี?อ?าสที?มือ หรือ?ิ?ว?ะ?ด?รั?อั?ตราย?ด? อย?า??ร??ตามยั???ต?อ??ำ?ึ?ถึ??วามสะดว????าร??อม?ำรุ?เ?รื?อ??ั?รด?วย เ?ราะเหตุ?ารณ?ที?มั?เ?ิด?ึ?????ือ อุ??รณ???อ??ั?ถู?ถอดออ? เ?ื?อ?าร??อม?ำรุ? ?ต??ม?มี?าร?ส?เ??า???ว?เหมือ?เดิม

อย?า??ร??ตาม ?ม????ว?าเรา?ะสามารถ?ส?อุ??รณ???อ??ั??ด?ทุ??รณี?? เ?ราะอุ??รณ???อ??ั?อา??ด?ั??ารทำ?า??อ?เ?รื?อ??ั?ร หรืออา?ทำ?ห??ู???ิ?ัติ?า?ทำ?า??ม?สะดว? หรือด?วยเหตุ?ลอื???ด??ตาม ดั??ั??ทา?เลือ?ห?ึ?????ือ?าร???เ??เ?อร?ตรว??ั? เ?ื?อ?ห?ส??สั??าณเตือ?เมื?อมี??รเ??า??ล??ุดอั?ตราย ?อ??า??ี????า??า???อา?ออ????ระ??เสริม?หม?เ?ื?อลด?วามเ??????ด?ที?มือ หรือ?ิ?ว?ะ?ด?รั??าดเ??? เ??? ?ารออ????ระ????อ?วัสดุอัต??มัติ?ท??าร???มือ??อ? เ???ต??

2. ?าร?ห??วามรู?-?ึ?อ?รม ?ู???ิ?ัติ?า??วรทำ?วามเ??า??ถึ?อั?ตรายที?อา?เ?ิด?ึ???ด??า??าร??ิ?ัติ?า? ?ละ?ัด?ห?มีส?ว??อ??ารตรว?สอ?ด?า??วาม?ลอดภัยอยู???ส?ว?ห?ึ???อ??า?ที?ต?อ?ทำทุ? ? วั? ?ดยเ??าะอย?า?ยิ??เ?รื?อ??ั?ร?า???ิด?ึ??ต?อ?ดู?ลเอา???ส?อยู?เสมอเ?ื?อ?ห???สภาวะด?า??วาม?ลอดภัยอยู?เสมอ ?าร?าด?วาม?ส??? ?ึ?มั?เ???สาเหตุ?อ??ารเ?ิดอุ?ัติเหตุ ทั???ี?มีหลั??ารตัวอย?า??ึ??สามารถ?ำ?????เ?ื?อ?ห??วามรู? ?ละ?ึ?อ?รม?ห??ั??ู???ิ?ัติ?า?เ?ื?อ??อ??ั??าร?ด?รั?อั?ตราย?า??ารทำ?า?ดั??ี?

 • ?ุดที?ติดตั??????ั???ิรภัย?อ?เ?รื?อ??ั?ร เ????ุดอั?ตราย ?วรหลี?เลี?ย??ม?เ??า??ล?

 • ?ม??วรสวม?ว??ตา สร?อย??อมือ หรือ?าฬิ?าหลวม ? ???ณะที?ต?อ?ทำ?า?ห??าเ?รื?อ??ั?ร

 • ???ด?าม?ม? หรือ??า??ลหะ เ???ตัว??วย??อ?วัสดุ?ห??ั?เ?รื?อ??ั?ร?ท??าร???มือ

 • ?ม?ยื??มือ หรือ?ิ?วเ??า????ล?ส?ว??อ?เ?รื?อ??ั?รที??ำลั?เ?ลื?อ?ที?

 • เมื?อต?อ?ทำ?ารตัดวัสดุ ?ห?หั??มมีดออ??อ?ตัว

 • ?????ร??ัดเศษวัสดุที?มี?วาม?หลม?ม เ??? เศษ?ลหะ หรือเศษ?ม? ?ท??าร???มือ

 •  เมื?อ?ะหยิ??ั??ิ???า? หรือวัสดุ?ด ?ห?ตรว?สอ?ส?ว??ลาย?หลม หรือส?ว?ที?มี?ม ?ึ??อา??ด?มือ?ด?

 • เลือ????เ?รื?อ?มือ?ห?เหมาะสม?ั??า?, ????า??ห?ถู??ระเภทเ?รื?อ?มือ ?ละตรว?สอ?สภา??อ?เ?รื?อ?มือว?าอยู???สภา?ที??ร?อม????า? ??อ?หยิ??????

 • ?ัดเ???เ?รื?อ?มือ?ห?เ???ระเ?ีย? ?ดย?ม?วา?ส?ว?ที?มี?มออ?ด?า??อ?

 • เมื?อ?ะทำ?า??ั?สารเ?มี ต?อ?อ?า??ู?มือ?วาม?ลอดภัย???รร?ุภัณฑ??อ?สารเ?มี?ั?? ? ??อ?

3. ???ถุ?มือ??อ??ั? อุ??รณ???อ??ั?ส?ว??ุ??ล (Personal Protective Grove) เ???เ?รื?อ?มือ??อ??ั??ม??ห?มือ ?ละ?ิ?ว?ด?รั??าดเ??? ?ดยถุ?มือ??อ??ั?เ???ตัวเลือ?ที?ดีที?สุด สำหรั??าร??อ??ั? ?ต?ถ?า????ม?ระวั?ถุ?มือ??อา?ทำร?าย?ู?สวม?ด? ย?ตัวอย?า?เ??? ถุ?มือที??าด?ำรุด อา??ั?ติดเ??า?ั?เ?รื?อ??ั?ร?ล?วดึ?มือ?ู???ิ?ัติ?า?เ??า???ด? เ??? สว?า?เ?าะ, เ?รื?อ??ส หรือเ?รื?อ??ลึ? เ???ต?? หรือเมื?อต?อ?ทำ?า??ึ??สัม?ัส?ั??วามร?อ?สู? ? ?ต?เลือ????ถุ?มือ?ึ??มี?วามสามารถ???ารท??วามร?อ??ด??ม??รอ??ลุม?ั??า?ที?ทำ เมื?อ????า??า? ? ??ระดั??าร??อ??ั??อ?ถุ?มือ???ะลด??อยล? ?ั??หมายถึ?ถุ?มือ?ำลั?เสื?อมสภา? ?ละอา?ทำ?ห??ู?????ด?รั??าร?าดเ????ด?

ถุ?มืออุตสาห?รรม (Industrial Groves) ถู??ำมา??? ???ุด?ระส???เ?ื?อ?าร??อ??ั??ห??ั??ู???ิ?ัติ?า? ?ละยิ????ยุ??ั??ุ?ั?เท????ลยี?อ?วัสดุวิศว?รรม??วยทำ?ห?เ?ิดถุ?มือ??อ??ั?ที?มี?ระสิท?ิภา?สู? ?ละ?ด?รั??ารออ????สร?า?มา?ห?เหมาะ?ั??า?เ??าะด?า? ดั??ั?? ถึ?เวลา?ล?วหรือยั? ที?วั??ี?เรา?ะหั?มาส???เลือ????ถุ?มือ??ิดต?า?? ?ห?เหมาะ?ั??ระเภท?า??ละ?าร??อ??ั? ?

ถุ?มือ??อ??ั??า???ิดมีอายุ?าร????า?เ?ีย???ว?เวลาสั?? ? หรือเ??????????รั??เดียว?ล?วต?อ?เ?ลี?ย??หม? ?าร?ำ?ลั?มา????หม??ึ?อา??ม?สามารถรั?ษาระดั??าร??อ??ั??ด?เท?าเดิม เ??? ถุ?มือที??????อ??ั?สารเ?มี เมื?อ??????า? ? ?อ?าสที?สารเ?มีทำ??ิ?ิริยา?ั?ถุ?มือ??เ?ิด?ึ???ด? เมื?อถึ?เวลาเ?ลี?ย??ึ??วรเ?ลี?ย?

?ั??ุ?ั?มี?าร?ลิตถุ?มือ??อ??ั?ออ?มา???สำหรั??า?อุตสาห?รรมต?า? ? มา?มายหลาย??ิด เ??? ถุ?มือ??า??าย, ถุ?มือหุ?มหลาย?ั??, ถุ?มือห?ั?, ถุ?มือ??อ??ั?สารเ?มี, ถุ?มือ??อ??ั??า?ตัด, ถุ?มือ??อ??ั??วามร?อ?, ถุ?มือ?า?เ?ื?อม ?ละถุ?มือสำหรั??ั?รถ เ???ต?? ?ารเลือ????ถุ?มือที?เหมาะสม ?ะต?อ?เริ?ม?า??ารวิเ?ราะห??วามต?อ??าร?????สภา??ารทำ?า? เ?ราะถุ?มือ?ต?ละ??ิด?ลิต?า?วัสดุที?มี?ุณสม?ัติ???ารท?ทา?ต?ออั?ตราย ?ละต?า?ทา?สาร?ิษต?า??ั? ถุ?มือ??อ??ั?ที?ดี???วร?ะสามารถท?ทา?ต?อสาร?ิษหลาย ? อย?า??ด? ?ละ?ารเลือ?ถุ?มือ???อเ???ระส???มา?????ยั???วยลดต??ทุ??อ?อ????ร?ด? อย?า??ร??ตาม?ม?มีถุ?มือ??ิด?ดที?สามารถท?ทา?ต?อสารเ?มี หรือสาร?ิษทุ???ิด?ด? เรายั???ต?อ?เลือ????ถุ?มือ?ห?เหมาะ?ั??า?ที?ต?อ??ารมา?ที?สุด ดั??ี?

 •  ?า??ั?ต?อ?วัสดุร?อ?สู?/เย???ัด : เมื?อต?อ?ทำ?า??ั??วามร?อ?สู? หรือเย???ัด ?ะต?อ?เลือ????ถุ?มือที?เ?????ว??ั???วามร?อ? หรือ?วามเย?? ?ึ??เรีย?ว?า Isolated Groves ?อ??า??ี?หา?มี?อ?าสที??ะต?อ?สัม?ัส?ั?เ?ลว?????ะต?อ????ถุ?มือ?ระเภท??าทอ หรือวัสดุสั?เ?ราะห?ต?า??? (Fire Retardant Fabric) หรือ???ั??ที?ต?อ?ทำ?า?อยู?ท?าม?ลา??หล???ำเ?ิด?วามร?อ?สู? ???ะต?อ?เลือ????ถุ?มือ?ระเภทสะท?อ??วามร?อ??ด? ?ดยถุ?มือห?ั? มี?ระสิท?ิภา?ดี?ั??า?ที?ต?อ?สัม?ัส?ื???ิว?ึ??มี?วามร?อ? ส?ว?ถุ?มือ??า??าย ?ละ??าทออื?? ? ??สามารถ??????า?ที??วามร?อ?สู??ม?มา??ั? หรือ?า?ที?ต?อ?สัม?ัส?วามเย??ระดั??า??ลา? เ???ต??

 • ?า?????า : เมื?อต?อ?ทำ?า??ึ??มี?อ?าสสัม?ัสส?ว?ที?มี?ระ?ส????า?หล??า? ถุ?มือที?????ะต?อ?มี?ุณสม?ัติ?วามเ?????ว?ที?ดีเ?ีย??อ ?ดยถุ?มือยา?หุ?ม??ว???เ???ตัวเลือ?ห?ึ??ที??ำมา????ด?

 • ?า??ั?ต?อ?วัสดุมี?ม : ?ู?ที??ะสามารถหยิ??ั?วัสดุมี?ม?วรสวมถุ?มือ ?ระเภท??อ??ั??อ?มี?ม ?ละ?ารตัด?ด? หรือที?เรีย?ว?า Cut Resistant Glove ?ึ???ดยทั?ว???ะ?ลิตมา?า?เส???ย?ลหะถั? (Metal Mesh)

 • ?า??ั?ต?อ?วัสดุมี?ุณสม?ัติ?ัด?ร?อ? : ลั?ษณะ?า?????ี??ะต?อ?เลือ????ถุ?มือที?ทำมา?า?วัสดุ?ระเภทยา?สั?เ?ราะห? (Neoprene) หรือวัสดุ?ระเภทสาร?ระ?อ?อิ?ทรีย? (Nitrile)

 • ?า??ั?ต?อ?วัสดุที?มี?วามลื?? : ?ะต?อ?เลือ????ถุ?มือที?ทำ?า???า??าย หรือ??าทออื?? ?

 • ?า??ั?ต?อ?สารเ?มี : ?ะต?อ?เลือ????ถุ?มือ?ห?ถู??ระเภท?ั???ิด?อ?สารเ?มี ทั???ี?ถุ?มือที?เลือ?????ะต?อ??ม?ทำ??ิ?ิริยา?ั?สารเ?มี อั?เ???สาเหตุ?ห?เ?ิดอั?ตราย?ึ?? เ??? เ?ิด??า??ิษ หรือ?าร?ัด?ร?อ?ถุ?มือ เ???ต??

ถุ?มือห?ั? (Leather Gloves) : ถุ?มือ??ิด?ี?ทำมา?า?ห?ั?สัตว? หรือห?ั??อ? ถู?ออ????มาเ?ื?อ?าร????า?ที?ต?อ?หยิ??ั??ึ??ต?อ??าร?วามท?ทา???ระดั??ลา? เ??? ?า??ม? ?ารหยิ??ั??ระเ?ื?อ? หรือ???ว ????ถึ??า?ที?ต?อ??าร?วามท?ทา?สู? ?ต??ะ?ม?สามารถ??อ??ั?สารเ?มี?ด?

ถุ?มือ??า/??า??าย (Cloth/Cotton Gloves) เ???ถุ?มือที?ทำ?า???า ?ละ??า??าย มี?วามห?า?อ??ั????า?ต?ต?า??ั?ตาม?วามต?อ??ารสำหรั?????า? ถุ?มือ?ระเภท?ี?ออ????มาเ?ื?อ??????า?หยิ??ั?ทั?ว?? ?ละ?า?เ?า ?ม?เหมาะ??????า?อุตสาห?รรมห?ั?ที?ต?อ??าร?วามท?ทา?สู? ?ละที?สำ?ั??ะ?ม????เ?ื?อ??อ??ั?สารเ?มี

ถุ?มือ??อ??ั??วามร?อ? : ถุ?มือที?ต?อ?ท??วามร?อ??ดยส?ว??ห???ะทำ?า?เส???ย?ลหะ เ??? อลูมิเ?ียม ?ละมั??ำเอา?????ลหะเ?ลือ???รเมียมมา?ุที??ั???อ?ด?วย เ?ื?อสะท?อ??วามร?อ?ออ??า?ถุ?มือ ?อ??า??ี?ถุ?มือ??อ??ั??วามร?อ?อา??ลิตมา?า?วัสดุสั?เ?ราะห?อื?? ? ?ละ??าลิ?ิ?หลาย?ั?? ?ึ?????ึ??อยู??ั?รา?าด?วย

ถุ?มือที?ทำ?า?ยา?สั?เ?ราะห? (Neoprene Groves) ออ????มาเ?ื?อ?ารต?า?ทา?ต?อสารเ?มี, ??ำมั?, ?รด, สาร?ัด?ร?อ? รวมทั??สารทำละลาย สำหรั?อุตสาห?รรมที????ถุ?มือ?ระเภท?ี? ?ด???? อุตสาห?รรม?ิ?ตรเ?มี, อิเล??ทรอ?ิ?ส? ?ละอุตสาห?รรม?ลิตสารเ?มีต?า? ?

ถุ?มือ???????รั??เดียวทิ?? (Disposable Groves) ถุ?มือ?ระเภท?ี?ส?ว??ห??ทำ?า?ยา??รรม?าติ หรือยา?สั?เ?ราะห? มี?วาม?า? ?ต?ยืดหยุ??สู? เ?ื?อ??วยลด?ร?ตึ? ?ละ?วามเมื?อยล?า?อ??ู?สวม?ส? ?ละ?ม??ะเ??????????รั??เดียวทิ?? ?ต???มี?วามท?ทา?สู? ?ละยั?มี??อ?ำห?ด?า?ห??วย?า?ด?า??วาม?ลอดภัย?า?า?าติ?ห?ต?อ?สามารถท?ต?อสารเ?มี??ิดต?า? ? ?ด?ด?วย ?ละอุตสาห?รรมที????ถุ?มือ?ระเภท?ี?มา????ือ อุตสาห?รรมอาหาร ?ละอุตสาห?รรมทา??าร??ทย?


หลั??ารเลือ????ถุ?มือ ???ร??า?อุตสาห?รรม  | Page 1 of 8 | หลั??าร??? ?ละดู?ลอุ??รณ?ลดเสีย?
Copyright (c) 2009 :: Safety shoes :: | Terms Of Use | Privacy Statement